23.06.2021 г.
д-р Ваня Маргаритова Недкова-Миланова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)":

 • Заключително заседание на научното жури – 26.07.2021 г. от 14:00 часа в зала №286, Ректорат, МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р М. Карчева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Т. Димитрова, дм
  3. Доц. д-р Д. Христова, дм
  4. Доц. д-р М. Стойновска, дм
  5. Доц. д-р Б. Шентов, дм