30.06.2021 г.
д-р Климентина Димитрова Господинова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Дерматология и венерология":

 • Заключително заседание на научното жури – 14.07.2021 г. от 10:00 часа, в Учебна зала към Клиника по кожни и венерически заболявания при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Г. Ставрева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р С. Василева, дм
  3. Доц. д-р Р. Дърленски дмн
  4. Доц. д-р М. Стойновска, дм
  5. Доц. д-р Г. Матеев, дм