09.07.2021 г.
д-р Олимпиада Александровна Атмажова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Токсикология":

 • Заключително заседание на научното жури – 28.07.2021 г. от 13:00 часа, в Учебна зала №6 при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Г. Ставрева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р К. Канев, дмн
  3. Проф. д-р П. Маринов, дм
  4. Проф. В. Атанасов, дх, дм
  5. Доц. д-р Б. Шентов, дм