14.07.2021 г.
д-р Людмил Здравков Тумбев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Психиатрия":

 • Заключително заседание на научното жури – 30.07.2021 г. от 13:00 часа, в зала №169, Ректорат при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р П. Божинов, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Р. Шишков, дмн
  3. Доц. д-р П. Петров, дмн
  4. Доц. д-р С. Върбанов, дм
  5. Доц. д-р Г. Ставрева, дм