15.07.2021 г.
д-р Ваня Славчева Попова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Хематология":

 • Заключително заседание на научното жури – 29.07.2021 г. от 10:00 часа, в Учебна зала към Клиника по Нефрология, при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р В. Тодоров, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р С. Тишева-Господинова, дмн
  3. Проф. д-р Л. Герчева, дм
  4. Доц. д-р В. Горанова-Маринова, дм
  5. Доц. д-р Я. Иванов, дм