13.09.2021 г.
д-р Горан Сарафилоски, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Гастроентерология":

 • Заключително заседание на научното жури – 28.09.2021 г. от 09:00 часа, в Учебна зала към Клиника по Гастроентерология при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Б. Борисов, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р М. Панчовска, дмн
  3. Доц. д-р В. Андонов, дм
  4. Доц. д-р П. Йорданова-Лалева, дм
  5. Доц. д-р П. Тончев, дм