16.09.2021 г.
д-р Елица Христова Гьокова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Акушерство и гинекология":

 • Заключително заседание на научното жури – 19.10.2021 г., от 12:00 часа, в Учебна зала №1 на Катедра "Акушерство и гинекология" при Втора клинична база, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р С. Томов, дмн – председател на НЖ
  2. Чл.-кор. проф. д-р Г. Горчев, дмн
  3. Проф. д-р Е. Димитракова, дм
  4. Доц. д-р П. Чавеева, дм
  5. Доц. д-р А. Мангъров, дм