08.10.2021 г.
д-р Хюлия Ерджанова Ферадова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Обща хирургия":

 • Заключително заседание на научното жури – 28.10.2021 г., от 12:30 часа, в Учебна зала при Първа хирургия, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Д. Стойков, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Р. Маджов, дмн
  3. Проф. д-р С. Илиев, дм
  4. Доц. д-р В. Божков, дм
  5. Доц. д-р П. Тончев, дм