17.11.2021 г.
д-р Йоана Младенова Тодорова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Кардиология":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.12.2021 г., от 12:00 часа, в Учебната зала на Клиниката по Кардиология при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р С. Тишева, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р В. Тодоров, дмн
  3. Проф. д-р И. Груев, дмн
  4. Проф. д-р А. Постаджиян, дм
  5. Доц. д-р А. Николов, дм