03.02.2022 г.
д-р Златина Иванова Иванова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Пневмология и фтизиатрия":

 • Заключително заседание на научното жури – 24.02.2022 г. от 13:30 ч., зала №2, в Клиника по "Пневмология и фтизиатрия" при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Я. Иванов, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р С. Тишева, дмн
  3. Проф. д-р В. Тодоров, дмн
  4. Проф. д-р Д. Костадинов, дм
  5. Доц. д-р Д. Господинова, дм