10.02.2022 г.
д-р Анислав Венциславов Габърски, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Обща хирургия":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.03.2022 г., от 13:30 ч., Заседателна зала към Катедра "Пропедевтика на хирургическите болести" при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р П. Тончев, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р К. Драганов, дмн
  3. Проф. д-р Д. Стойков, дмн
  4. Проф. д-р С. Илиев, дм
  5. Доц. д-р С. Маслянков, дм