17.06.2022 г. д-р Цветелина Георгиева Виткова, дм

17.06.2022 г.
д-р Цветелина Георгиева Виткова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.07.2022 г., от 11:00 ч., Зала № 168, Ректорат 1, МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р В. Бирданова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р В. Дулева, дмн
  3. Доц. д-р М. Стойновска, дм
  4. Доц. д-р Р. Еникова-Косовска, дм
  5. Доц. д-р Д. Христова, дм