09.08.2022 г. д-р Никола Калинов Поповски, дм

09.08.2022 г.
д-р Никола Калинов Поповски, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Акушерство и гинекология":

 • Заключително заседание на научното жури – 16.09.2022 г., от 13:00 ч., Учебна зала №1 на Катедра "Акушерство и гинекология" при Втора клинична база, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р С. Томов, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Е. Димитракова, дм
  3. Доц. д-р С. Стойков, дм
  4. Доц. д-р Т. Тотев, дм
  5. Доц. д-р А. Николов, дм