16.08.2022 г.
д-р Мартин Петров Караманлиев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Обща хирургия":

 • Заключително заседание на научното жури – 09.09.2022 г., от 12:30 ч., зала "Амброаз Паре" на ТЕЛЕЦ при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Д. Димитров, дм – председател на НЖ
  2. Акад. проф. д-р Г. Горчев, дмн
  3. Проф. д-р К. Драганов, дмн
  4. Проф. д-р Г. Байчев, дм
  5. Проф. д-р С. Илиев, дм