05.09.2022 г. Милена Колева Сълева, дузг

05.09.2022 г.
Милена Колева Сълева, дузг – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.4. "Обществено здраве", специалност "Управление на здравните грижи":

 • Заключително заседание на научното жури – 30.09.2022 г., от 15:00 ч., зала № 309, Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р С. Янкуловска, дмн – председател на НЖ
  2. Доц. М. Драганова, дм
  3. Доц. Г. Терзиева, дп
  4. Доц. С. Пенева, дм
  5. Доц. В. Димитрова, доз