10.10.2022 г.
д-р Калина Димитрова Терзиева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Епидемиология":

 • Заключително заседание на научното жури – 28.10.2022 г., от 14:00 ч., зала № 257, Ректорат 1 при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р М. Карчева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р В. Дойчева, дм
  3. Доц. д-р Й. Митова-Минева, дм
  4. Доц. д-р Т. Петкова, дм
  5. Доц. д-р Д. Шаламанов, дм