02.02.2023 г.
д-р Галя Борисова Георгиева-Александрова, дб – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 4.3. "Биологически науки", специалност "Биохимия":

 • Заключително заседание на научното жури – 27.02.2023 г., от 13:00 ч., зала № 124, Ректорат 1 при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. Р. Комса-Пенкова, дбн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р К. Ковачева, дм
  3. Проф. Т. Влайкова, дб
  4. Доц. М. Нашар, дф
  5. Доц. Й. Киселова-Кънева, дб