06.02.2023 г.
д-р Цветелина Валентинова Петкова-Маринова, дб – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 4.3. "Биологически науки", научна специалност "Физиология":

 • Заключително заседание на научното жури – 24.02.2023 г., от 14:30 ч., зала № 202, Ректорат 2 при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р М. Средкова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. М. Александрова, дбн
  3. Проф. д-р Р. Гърчев, дмн
  4. Доц. д-р Б. Русева, дм
  5. Доц. П. Маркова, дб