10.02.2023 г.
д-р Гергана Любомирова Петрова-Георгиева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Педиатрия":

 • Заключително заседание на научното жури – 10.03.2023 г., от 14:00 ч., Учебна зала на Клиниката по "Педиатрия" при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Ч. Петрова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р П. Перновска, дм
  3. Проф. д-р К. Ковачева, дм
  4. Доц. д-р Б. Шентов, дм
  5. Доц. д-р С. Досев, дм