05.02.2024 г.
д-р Кирил Николаев Статев, дт – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Медицинска информатика", Професионално направление: 7.4. "Обществено здраве":

 • Заключително заседание на научното жури – 20.02.2024 г., от 13:30 ч., Зала №309, Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. М. Драганова, дм – председател на НЖ
  2. Доц. М. Сандева, дм
  3. Доц. С. Пенева, дм
  4. Доц. д-р Д. Цанова, дм
  5. Доц. Р. Костов, дм