06.02.2024 г.
Ана Борисова Иванова, ди – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Икономика на здравеопазването", Професионално направление: 7.4. "Обществено здраве":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.03.2024 г., от 11:30 ч., Зала №220, Факултет "Фармация" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. Н. Велева, дм – председател на НЖ
  2. Доц. д-р М. Камбурова, дмн
  3. Доц. д-р С. Георгиева, дм
  4. Доц. Р. Райчева, дм
  5. Доц. Г. Искров, дм