18.10.2019 г.
Д-р Димитър Георгиев Харитонов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по "Неврохирургия":