04.03.2021 г.
Д-р Ангел Данчев Йорданов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Акушерство и гинекология":