12.09.2022 г. Д-р Младен Евтимов Овчаров, дм

12.09.2022 г.
Д-р Младен Евтимов Овчаров, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Неврохирургия":