07.10.2022 г.
Д-р Паулина Трифонова Владова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Обща хирургия":