01.09.2020 г.
Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Урология":