03.09.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Иванка Илиева Велева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Психиатрия” на тема „Cравнително проучване на основни когнитивни функции при болни с параноидна шизофрения, техни родственици от първа степен и здрави контроли”: