09.10.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Александър Константинов Кунев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология” на тема „Фактори влияещи върху успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсеминация”: