13.11.2019 г. Стела Йорданова Дюлгерова

13.11.2019 г.
Дисертационен труд на Стела Йорданова Дюлгерова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи” на тема „Мотивация и проблеми на продължаващото обучение на медицинските сестри (проучване в Плевенска област)”: