13.11.2019 г.
Дисертационен труд на Анелия Иванова Чифлигарска за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи” на тема „Организационно – управленски аспекти на обучението по хирургични грижи в специалност Медицинска сестра”: