18.12.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Диляна Мирославова Якова-Христова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Кардиология” на тема „Разпространение и особености на неклапното предсърдно мъждене”: