30.12.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Алeксис Ахмад Ал караки за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Кардиология” на тема „Ангиопластика и стентиране на непротектиран ствол на лявата коронарна артерия”: