06.01.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Красина Пеева Вълчева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Офталмология” на тема „Обструкция на назолакрималния канал – поведение и лечение”: