29.01.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Валери Йорданов Андреев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Пневмология и фтизиатрия” на тема „Автофлуоресцентна бронхоскопия и бронхоскопия с бяла светлина при диагностиката на ендобронхиални премалигнени и малигнени лезии”:

Желаещите могат да се включат на живо в публичната защита на адрес:
https://global.gotomeeting.com/join/111275181