07.02.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Константин Димитров Господинов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Кардиология” на тема „Клинично значение на саркопенията и другите несърдечни фактори в развитието на застойната сърдечна недостатъчност”: