10.06.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Анислав Венциславов Габърски за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Обща хирургия” на тема „Прогностична и предиктивна стойност на перитонеалния смив в комплексното лечение на колоректалния карцином”: