25.08.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Хюлия Ерджанова Ферадова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Обща хирургия” на тема „Проучване на промяната на качеството на живот при пациенти с авансирал карцином на панкреаса, лекувани чрез фокусирана ултразвукова хирургия”: