28.09.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Олимпиада Александровна Атмажова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Токсикология” на тема „Клинико-епидемиологични особености на остри отравяния с церебротоксични медикаменти”: