12.10.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Александър Димитров Любенов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология” на тема „Клинично значение и място на хистероскопската морселация в съвременното лечение на бенигнена вътрематочна патология”: