16.10.2020 г. д-р Александар Ванов

16.10.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Александар Ванов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Урология” на тема „Деривация на горни пикочни пътища при пациентки с онкогинекологични заболявания на вътрешните полови органи”: