16.10.2020 г. д-р Житиан Александров Атанасов

16.10.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Житиан Александров Атанасов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Урология” на тема „Качество на живот след робот-асистирана и класическа радикална простатектомия при карцином на простатната жлеза”: