01.02.2021 г. д-р Иван Цветанов Малкодански

01.02.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Иван Цветанов Малкодански за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Атестезиология и интензивно лечение” на тема „Профилактика на постоперативното гадене и повръщане при пациенти, подложени на миниинванзивни коремни операции”: