22.02.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Елица Христова Гьокова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Акушерство и гинекология” на тема „Методи за прогнозиране на преждевременно раждане”: