17.05.2021 г.
Дисертационен труд на Данаил Ивайлов Мартинов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Медицинска биология” на тема „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет”: