19.05.2021 г.
Дисертационен труд на Нина Пекова Айвазова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Медицинска биология” на тема „Идентифициране на ММР-2, ММР-9 и техните инхибитори, като биомаркери за качеството на яйцеклетките и предимплантационните ембриони”: