11.06.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Константин Михайлов Костов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Кардиология” на тема „Коморбидност, рисков профил и биомаркери при хоспитализирани болни със сърдечна недостатъчност”: