14.06.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Ирина Боянова Халваджиян за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Педиатрия” на тема „Организация и резултати от партньорска програма за сътрудничество при оценка и лечение на деца с отклонения в растежа”: