12.07.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Антон Георгиев Петров за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Акушерство и гинекология” на тема „Акушерски аспекти при разпространение на някои инфекциозни агенти и оценка на ролята им върху протичане на бременността и раждането”: