24.08.2021 г.
Дисертационен труд на Емил Светлинов Костов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на тема „Изследване на неинтервенционалните клинични проучвания в постмаркетинга на лекарствените продукти в България”: