17.09.2021 г.
Дисертационен труд на Георги Маринов Големанов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Биохимия” на тема „Носителство на полиморфизъм 4G/5G в гена на PAI -1 и полиморфизъм PL А1/А2 в гена на тромбоцитен гликопротеин IIb/IIIa, като възможни рискови фактори за репродуктивни проблеми при жени със синдром на поликистозни яйчници”: